Strategie elektronizace a zadávání veřejných zakázek 2016 – 2020
(platnost od 18. 1. 2016)

Realizace Strategie elektronizace zadávání VZ pro toto období bude obdobně jako v případě předchozí strategie uskutečňována řadou opatření a úkolů, na kterých se budou podílet různá ministerstva, orgány státní správy a další instituce dle potřeby. Aktuální informace můžete sledovat na portále o veřejných zakázkách a koncesích Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

Aktuální zákony a vyhlášky spojené se zadáváním veřejných zakázek:
Strategie elektronizace zadávání VZ
Vyhláška 260/2016 Sb.
Zákon o zadávání veřejných zakázek 134/2016 Sb.

Zákon o registru smluv

Dnem 1. července 2016 vstoupil v účinnost Zákon o registru smluv (předpis č. 340/2015 Sb.). Za předpokladu, že splňují podmínky pro povinné uveřejňování, je nezbytné uveřejňovat smlouvy uzavřené od 1. 7. 2016 včetně. Smlouvy je nutné v registru smluv uveřejnit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od jejich uzavření. Ustanovení zákona o registru smluv, podle kterých bude účinnost smluv podmíněna jejich uveřejněním, nabývají účinnosti 1. července 2017.

Bližší informace o spojení registru smluv a portálu FirstBuySale® naleznete zde.

Máte-li dotaz nebo se chcete dozvědět více, kontaktujte nás!


    Informace o ochraně osobních údajů