Vyberte stranu
Dochádzkový systém

je elektronický spôsob evidencie príchodov a odchodov. Spracované dáta sú pripravené pre ďalšie využitie napr. mzdovou učtárňou. Každá osoba zavedená v systéme má vlastné identifikačné médium (napr. kartu). Kartou na príslušnom termináli označuje príchody, odchody, volí dôvody prerušení prítomnosti alebo označuje neprítomnosť na pracovisku. Systém rešpektuje požiadavku ochrany osobných údajov.

Modul Dochádzka
 • Evidencia dochádzky pracovníkov je legislatívnou povinnosťou firiem nad 25 zamestnancov. Nahradzuje klasické “pichacie” hodiny, evidenčné lístky apod. Implementácia systému rešpektuje aktuálne predpisy, legislatívne zmeny sú zaradené do programu automaticky.
 • Kartou na príslušnom termináli pracovník označuje príchody, odchody, volí dôvody prerušení prítomnosti alebo označuje neprítomnosť. Vyhodnotené údaje slúžia ako podklady pre spracovania miezd. Môžu byť priamo prepojené s vybranými mzdovými či personálnymi systémami. Korekciu údajov môže vykonávať len osoba oprávnená k manipulácii s týmito údajmi (napr. vedúci). Samotné spracovanie prebieha nezávisle na evidencii prejdení. S Dochádzkou môžu byť prepojené ďalšie subsystémy pre evidenciu návštev, príp. subsystémy pre sledovanie prístupov, pohybov vozidiel apod.Výhodou produktu je predovšetkým
  • Možnosť importu z už využívaných personálnych systémov
  • Jednoduchá tvorba organizačnej štruktúry
  • Nastavení všetkých skupín a osôb z jedného formulára
  • Jednoduchá kontrola pracovní doby zamestnancov
Modul Návštevy

slúži na evidenciu osôb vstupujúcich do objektov. Databáza návštevníkov, ktorá tak vzniká, sa dá s výhodou využiť pri opakovaní návštevy. Návšteve je možné vydať kartu pre definované prístupy do jednotlivých objektov a zón, a to aj na dobu určenú. Modul Návštevy na rozdiel od Prístupových systémov riešia otázku prístupu a zabezpečení veľmi jednoduchou formou.

Systém poskytuje

 • Evidencia návštev a vozidiel
 • Opakované aj jednorazové návštevy
 • Sledovanie prítomnosti
 • História pohybu identifikovaného objektu
 • Riadenie obsadenosti parkovísk
 • Väzba na modul Prístupy v zmysle oprávnenia vstupov do nezabezpečených priestorov
Prístupové a zabezpečovacie systému

slúžia na ochranu a zabezpečenie objektov. Klasické kľúče sú nahradené identifikačnými médiami (napr. bezkontaktnými kartami). Je tu predpoklad využitia špeciálnej zabezpečovacej techniky.

Systéme spravidla obsahuje:

 • Tvorba prístupových práv do objektov
 • Kombinácia časových  a priestorových zón
 • Priradenie oprávnení osobám i skupinám
 • Priradenie oprávnení vstupu do objektu osobám, návštevám
 • Zobrazenie histórie pohybu osôb
 • Zobrazenie fotografií osôb v nadväznosti na udalosť z terminálu
Modul Parkovisko
 • Prístupový systém slúži na ochranu a zabezpečenie objektov. Používa identifikačné médiá, napr. bezkontaktné karty, v ktorých je zakódovaná informácia o prístupových právach užívateľa.Systém spravidla obsahuje:
  • Evidencia návštev a vozidiel
  • Opakované a jednorazové návštevy
  • Sledovanie prítomnosti
  • História pohybu identifikovaných objektov
  • Riadenie obsadenosti parkovísk
  • Väzba na Prístupový systém
Zabezpečovací systém
 • slúži na priame zabezpečenie objektov. Sú tu použité elektronické aj mechanické zabezpečovacie prvky, ktoré zabraňujú fyzickému vniknutiu nežiaducich osôb do strážených priestorov.Systém spravidla obsahuje:
  • Elektronický zabezpečovací systém
  • Mechanické zabezpečovacie prvky (závory, turnikety, rámy,…)
  • Kamerový systém

  Elektronický zabezpečovací systém (ďalej len EZS) je používaný pre zabezpečenie priestorov vnútri chránenej budovy (budov). Použitím rôznych prvkov EZS sa dá zabezpečení deliť na rôzne typy ochrán (priestorová, trieštenie, požiarna,…). Každá ústredňa EZS umožňuje všetky kombinácie týchto prvkov a naviac použitie špeciálnych detektorov (zaplavenie, únik plynu, nášľapy, …).

  Mechanické zabezpečovacie prvky (závory, turnikety, rámy,…) slúžia k fyzickému zamedzeniu vstupu nežiaducich osôb do chránených objektov.

  Kamerový systém slúži na monitoring pohybu objektov v chránených zónach. Dá sa použiť ako pozorovací so spätnou väzbou na zaistenie bezpečnosti (spätné dohľadanie v záznamoch). Kamery môžu byť pevné alebo aj otočné, čiernobiele či farebné.  Výber technických prostriedkov sa odvíja od dôležitosti sledovaných objektov. Vhodnou voľbou typu prenosu (káblový, bezdrôtový) a zároveň vhodným umiestnením trasy prenosu sa dá dosiahnuť požadovanej kvality snímaného (zaznamenaného) signálu.

Ak máte otázku alebo sa chcete dozvedieť viac, kontaktujte nás!

  Informace o ochraně osobních údajů