Vyberte stranu

KREDIT – komfortný predaj

Stravovací informačný systém Kredit zabezpečuje automatizované objednávane a výdaj jedál, predaj jedál, tovaru a služieb. Nahrádza doteraz používaný predpredaj papierových stravných lístkov alebo staršie automatizované systémy v jedálňach. Kredit používa dostupné osobné počítače, bežné identifikačné karty alebo iné obdobné médiá a snímače k nim.

Informacie o surovinách a dodaváteľoch

V súvislosti so zapojením prevádzkovateľa do projektu f-regióny® umožňujú aplikácie systému KREDIT zobraziť pôvod jedla uvedeného v prezentovanom jedálnom lístku (aplikácie Kancelária, Prezentačné miesto, WebKredit, MobilKredit).

 • Spokojnosť zákazníka
 • Úspora práce a času
 • Zrychlenie činnosti
 • Zvýšenie zisku

Individuálna spotreba energetických a nutričných hodnôt

Možnost sledovat a prezentovat spotřebu energetických a nutričních hodnot pro jednotlivé strávníky v závislosti na odebraných jídlech. Spotřeba se sleduje u vybraných hodnot. Informace o spotřebě energetických a nutričních hodnot za zvolené časové období jsou pro strávníky dostupné v aplikacích Prezentační místo, WebKredit a MobilKredit.

 • Spokojnosť zákazníka
 • Úspora práce a času
 • Zrychlenie činnosti
 • Zvýšenie zisku

Štatistické výstupy o vyťažení výdajní a zariadení

Systém poskytuje štatistické údaje o vyťaženosti výdajní a vyťaženosti konkrétnych zariadení (kasy, samoobslužné snímače a pod.) vo zvolených časových intervaloch (napr. časy v priebehu dňa, dni v týždni a pod.). Vyťaženosť je sledovaná na základe finančného obratu, počtu vydaných jedál alebo počtu prístupov klientov.

 • Spokojnosť zákazníka
 • Úspora práce a času
 • Zrychlenie činnosti
 • Zvýšenie zisku

Štatistické prehľady hospodárenia

Okrem štatistických prehľadov o vyťaženosti zariadení a prevádzok možno štatisticky sledovať aj výsledky hospodárenia (výška obratu) podľa definovaných časových období (napr. kalendárny mesiac). Výstupy sú uvedené vo forme kontingenčných tabuliek s možnosťou nastavenia a uloženia používateľských náhľadov. Výsledky možno prehľadne zobraziť taktiež v podobe grafov.

 • Spokojnosť zákazníka
 • Úspora práce a času
 • Zrychlenie činnosti
 • Zvýšenie zisku

Predaj skladaných jedál

Jedným zo súčasných trendov v stravovaní je konzumácia porcií poskladaných z menších častí podľa voľby stravníka. Systém KREDIT umožňuje rozloženie jedálnička na menšie časti (napr. hlavné jedlo, príloha, šalát, dezert atď.) s možnosťou ich objednávania a predaja podľa výberu stravníka. Samozrejmosťou je správny výpočet poskytovaných príspevkov pre takto poskládané jedlo.

 • Spokojnosť zákazníka
 • Úspora práce a času
 • Zrychlenie činnosti
 • Zvýšenie zisku

Výdajové miesto

Samoobslužné zariadenie nahrádzajúce kasu s obsluhou. Zariadenie je zložené z all-in-one počítača s pridaným druhým monitorom. Aplikácia Výdajové miesto potom umožňuje ako výdaj vopred objednaných jedál, tak aj okamžitý predaj jedál podľa voľby stravníka a tiež predaj doplnkového sortimentu.

 • Spokojnosť zákazníka
 • Úspora práce a času
 • Zrychlenie činnosti
 • Zvýšenie zisku

Všeobecný predaj tovaru a služieb

Systém KREDIT okrem zabezpečenia predaja jedál a doplnkového sortimentu (stravovacia služba) umožňuje aj všeobecný predaj akýchkoľvek iných služieb (napr. reprografické, ubytovacie atď.) a akéhokoľvek tovaru. Predaje sú rozúčtovávané napr. podľa typov služieb, skupín tovaru a i.

 • Spokojnosť zákazníka
 • Úspora práce a času
 • Zrychlenie činnosti
 • Zvýšenie zisku

Napojenie na externé platobné systémy

Prevádzkovatelia systému KREDIT niekedy využívajú ďalšie špecializované platobné systémy (napr. pre samoobslužný predaj reprografických služieb, knižničný systém atď.). Ak predtým klienti hradili poskytovanú službu zo svojho účtu v danom systéme, vkladali svoje peniaze na viaceré účty podľa používaných systémov, čo pre nich bolo veľmi nekomfortné.

 • Spokojnosť zákazníka
 • Úspora práce a času
 • Zrychlenie činnosti
 • Zvýšenie zisku

Stráženie cien tovaru podľa nastavených marží

Tvorba cien tovaru v systéme je (okrem možnosti ručného nastavenia) realizovaná s využitím automatizácie – s pripočítaním marže (obchodnej prirážky) a DPH k nákupnej (skladovej cene).

 • Spokojnosť zákazníka
 • Úspora práce a času
 • Zrychlenie činnosti
 • Zvýšenie zisku

Hromadné preceňovanie tovaru

Tvorba cien v systéme KREDIT okrem nacenenia konkrétnej položky tovaru umožňuje aj hromadné nacenenie (precenenie) vybranej časti alebo všetkých položiek tovaru s použitím priemernej marže (obchodnej prirážky).

 • Spokojnosť zákazníka
 • Úspora práce a času
 • Zrychlenie činnosti
 • Zvýšenie zisku

Kalkulované dotácie na tovar

V súvislosti s predajom kombinovaných jedál možno do poskytovaných dotácií zahrnúť aj predávaný sortiment (alebo jeho časť). Poskytovanie dotácií na sortiment je možné podľa rozhodnutia zamestnávateľa, napr. zo sociálneho fondu. Pritom možno zakázať poskytovanie dotácií na vybrané skupiny tovarov (napr. cigarety a pod.).

 • Spokojnosť zákazníka
 • Úspora práce a času
 • Zrychlenie činnosti
 • Zvýšenie zisku

 Systém zliav

Cenotvorba v systéme KREDIT umožňuje využitie zliav na jedlá a doplnkový sortiment. Zľavy možno nastaviť ako absolútne (v Kč) alebo percentuálne. Zľavy sa používajú v kupónovom režime (o použití rozhodne obsluha) alebo v režime časovom (zľava sa poskytne automaticky vo vyhradenom čase – tzv. happy hours). Minimalizujú sa tým okrem iného straty, pričom sa prebytočné jedlá a sortiment (pred dobou exspirácie) ešte podarí predať.

 • Spokojnosť zákazníka
 • Úspora práce a času
 • Zrychlenie činnosti
 • Zvýšenie zisku

Dotácie formou denných maxím

Dotácie a príspevky na stravovanie sa spravidla počítajú ku konkrétnym porciám jedla. V súvislosti s predajom kombinovaných jedál však môže byť dotácia rozdelená na niekoľko častí podľa jedál, ktoré sa stravník rozhodne si zakúpiť.

 • Spokojnosť zákazníka
 • Úspora práce a času
 • Zrychlenie činnosti
 • Zvýšenie zisku

Jedálne lístky vrátane energetických a nutričných hodnôt

Na jedálnych lístkoch prezentovaných systémom KREDIT možno ako doplnkovú informáciu zobraziť obsah energetických a nutričných hodnôt pri každom jedle. Tieto hodnoty sa do jedálnička prenášajú automaticky z Inteligentného skladu, kde sú predvyplnené na kartách tovaru. Ak prevádzkovateľ využíva aj nákupný portál FirstBuySale®, informácie o energetických a nutričných hodnotách sa prenesú automaticky až z kariet dodávateľov surovín.

 • Spokojnosť zákazníka
 • Úspora práce a času
 • Zrychlenie činnosti
 • Zvýšenie zisku

Obrázky a piktogramy jedál

Informácie o jedle na jedálnom lístku systému KREDIT je možné doplniť o obrázok jedla. Obrázok môže byť pripravený vopred a uložený pri jedle v sortimente jedál alebo aj v šablóne pre tvorbu jedálnych lístkov. Obrázky jedál je potom možné prezentovať na niektorých zariadeniach systému KREDIT (Prezentačné miesto, WebKredit, MobilKredit a Denné menu).

 

 • Spokojnosť zákazníka
 • Úspora práce a času
 • Zrychlenie činnosti
 • Zvýšenie zisku

Ankety

Systém KREDIT umožňuje prevádzkovateľom využívať anketové kampane s cieľom získať spätnú väzbu od zákazníkov (stravníkov) napríklad hodnotením jedál, prostredia výdajne, obsluhy, prípadne prostredníctvom odpovede (názoru) zákazníkov na akúkoľvek všeobecnú otázku. Ankety s vopred pripravenými otázkami a definovanými súbormi odpovedí možno klientom zobraziť na zariadeniach systému KREDIT (Prezentačné miesto, WebKredit a MobilKredit).

 • Spokojenost zákazníka
 • Úspora práce a času
 • Zrychlení činnosti
 • Zvýšení zisku

Kniha prianí a sťažností

Modul elektronickej Knihy prianí a sťažností je v systéme KREDIT vytvorený ako náhrada klasických papierových kníh prianí a sťažností umiestnených v stravovacích prevádzkach.

 

 • Spokojnosť zákazníka
 • Úspora práce a času
 • Zrychlenie činnosti
 • Zvýšenie zisku

Súhrnný daňový doklad

Systém KREDIT umožňuje predaj jedál a tovaru na rôznych zariadeniach a u rôznych prevádzkovateľov, z ktorých (s výnimkou kás) nemožno tlačiť daňové doklady. Systém KREDIT preto vedie všetky predaje registrovaných klientov ako tzv. súhrnné daňové plnenia (v zhode so zákonom o DPH) a na požiadanie poskytne klientovi výsledný súhrnný daňový doklad (po mesačnej uzávierke pohybov).

 • Spokojnosť zákazníka
 • Úspora práce a času
 • Zrychlenie činnosti
 • Zvýšenie zisku

Kombinované úhrady

Systém KREDIT umožňuje okrem úhrad z účtov registrovaných klientov aj úhrady v hotovosti. Tieto úhrady je možné realizovať rôznymi druhmi platidiel (napr. rôznymi typmi stravných lístkov, bankovou kartou, rôznymi druhmi cudzích mien a pod.). Pri úhrade možno využiť aj ľubovoľné kombinácie použitých platidiel. Systém umožňuje obsluhám okamžitú kontrolu pokladničnej zásuvky s prehľadom podľa druhov platidiel.

 • Spokojnosť zákazníka
 • Úspora práce a času
 • Zrychlenie činnosti
 • Zvýšenie zisku

Viac prevádzkovateľov

V systéme KREDIT je možné predávať jedlá a sortiment vo viacerých prevádzkach. Pritom však nemusí byť pravidlom, že všetky prevádzky využíva jediný prevádzkovateľ. Systém pripúšťa viacerých prevádzkovateľov (zvyčajne majú aj rôzne IČO) s priradením využívaných prevádzok. Pritom je zabezpečená ochrana dát – používatelia jednotlivých prevádzkovateľov majú k dispozícii len dáta svojho prevádzkovateľa (napr. jedálne lístky, cenníky, výstupné zostavy a prehľady a pod.).

 • Spokojnosť zákazníka
 • Úspora práce a času
 • Zrychlenie činnosti
 • Zvýšenie zisku

Manažérske výstupy priebežného hospodárenia

Systém poskytuje prevádzkovateľom priebežné výsledky hospodárenia (celkový predaj jedál a tovaru v predajných, nákladových a výnosových cenách) v najrôznejšom členení (podľa kás, výdajní, prevádzok, odberateľov a pod.).

 • Spokojnosť zákazníka
 • Úspora práce a času
 • Zrychlenie činnosti
 • Zvýšenie zisku

Hromadná distribúcia výstupov

Systém KREDIT poskytuje veľké množstvo priebežných aj uzávierkových výstupov (či už tlačových zostáv, alebo exportov do súborov). V prípadoch, keď sa každý mesiac tlačia alebo exportujú súbory výstupov s rovnakým nastavením filtrov, je možné využiť funkcionalitu hromadnej tlače.

 • Spokojnosť zákazníka
 • Úspora práce a času
 • Zrychlenie činnosti
 • Zvýšenie zisku

Distribúcia jedál

Modul Distribúcia jedál je určený na vytváranie požiadaviek na distribúciu jedál formou dopytov jedál (predbežné objednávky), spracovanie dopytov a následnú expedíciu pomocou dodacích listov.

 • Spokojnosť zákazníka
 • Úspora práce a času
 • Zrychlenie činnosti
 • Zvýšenie zisku

Objednávanie z mobilu

Na objednávanie jedál je v systéme KREDIT určených niekoľko rôznych zariadení a aplikácií. Jednou z nich je MobilKredit – aplikácia určená pre chytré mobilné telefóny.

 

 • Spokojnosť zákazníka
 • Úspora práce a času
 • Zrychlenie činnosti
 • Zvýšenie zisku

Predaj z automatov

Pre predaj jedál a sortimentu je možné v systéme KREDIT využiť aj výdajové a nápojové automaty. Automaty osadené samoobslužnými snímačmi po prihlásení klienta priamo komunikujú so systémom. Pri predaji z automatu sa štandardne stráži stav účtu klienta, nároky na dotácie a príspevky a množstvo ďalších parametrov. Tento typ predaja prináša zásadné úspory oproti obsluhovanej prevádzke.

 • Spokojnosť zákazníka
 • Úspora práce a času
 • Zrychlenie činnosti
 • Zvýšenie zisku

Objednávanie podľa šablón

Systém KREDIT sa využíva aj v prevádzkach s klientelou, pri ktorej nie je vhodné samostatné objednávanie jedál (napr. materské škôlky, prvý stupeň základných škôl, opatrovateľské domy a pod.). Pre túto klientelu sa používa automatické objednávanie podľa šablóny. Šablóna definuje, ktorý druh jedla a ktorá alternatíva sa objedná v určený deň v týždni. Šablóny je možné priradiť klientom hromadne s možnosťou individuálnej úpravy šablóny pre vybraného stravníka.

 • Spokojenost zákazníka
 • Úspora práce a času
 • Zrychlení činnosti
 • Zvýšení zisku

Náhradné objednávanie

Pri prevádzke systému KREDIT môže dôjsť k situácii, keď sa nepodarí stravníkom objednať alebo predať jedlo (výpadok elektrického prúdu, výpadok počítačovej siete a pod.). V takýchto prípadoch je možné využiť náhradné objednávanie, keď objednávky jedál (prípadne predaje, aj spätne) vytvorí obsluha systému.

 • Spokojnosť zákazníka
 • Úspora práce a času
 • Zrychlenie činnosti
 • Zvýšenie zisku

Automatizovaný odpis zo skladu

Systém KREDIT umožňuje automatizovaný odpis tovaru alebo jedál zo skladu (tzv. generovanie výdajky do skladového hospodárstva). Generovanie výdajky sa vykonáva na pokyn obsluhy spravidla raz denne (systém, samozrejme, s ohľadom na predaje priebežne mení stav skladu, aj keď zatiaľ nevznikla výdajka).

 • Spokojnosť zákazníka
 • Úspora práce a času
 • Zrychlenie činnosti
 • Zvýšenie zisku

Jedálne lístky vrátane alergénov

Podľa platnej legislatívy je povinné uvádzať v jedálnych lístkoch prezentovaných stravníkom alergény obsiahnuté v jednotlivých jedlách. Systém KREDIT umožňuje priradiť buď kartám tovaru, alebo priamo jedlám v jedálničku alergény. Kompletné informácie o alergénoch je možné automatizovane získavať z portálu FirstBuySale®.

 • Spokojnosť zákazníka
 • Úspora práce a času
 • Zrychlenie činnosti
 • Zvýšenie zisku

Rôzne ceny tovarov pre skupiny stravníkov

V systéme KREDIT možno priradiť registrovaným klientom cenové kategórie pre predaj tovaru. Pri stanovení predajnej ceny pre položky tovaru je potom možné vziať do úvahy jednotlivé cenové kategórie a stanoviť pre ne rôzne predajné ceny tovaru.

 • Spokojnosť zákazníka
 • Úspora práce a času
 • Zrychlenie činnosti
 • Zvýšenie zisku

Kalkulované ceny jedál

Na určenie predajných cien jedál sa v systéme využíva cenník jedál. V prípade, že sa predávajú jedlá za ceny zohľadňujúce cenu surovín (t. j. cena jedla je každý deň závislá od ceny surovín, z ktorých je jedlo uvarené), je ručný výpočet cien nevhodný. Systém KREDIT umožňuje kalkulované ceny jedál, keď sa predajná cena jedál vypočítava automaticky podľa vopred zadaného vzorca (spravidla zohľadňuje cenu surovín, režijné náklady, rôzne dotácie a príspevky a DPH).

 • Spokojnosť zákazníka
 • Úspora práce a času
 • Zrychlenie činnosti
 • Zvýšenie zisku

Šablóny jedálnych lístkov

Mnohí prevádzkovatelia používajú navrhnuté jedálne lístky opakovane (prípadne s drobnými zmenami), spravidla po 4 až 12 týždňoch. V týchto prípadoch je výhodné uložiť vytvorené jedálničky ako šablóny (napr. týždenné) a pri tvorbe jedálnička potom použiť príslušnú uloženú šablónu.

 • Spokojnosť zákazníka
 • Úspora práce a času
 • Zrychlenie činnosti
 • Zvýšenie zisku

Alternatívne jedálne lístky

Prezentácia jedálnych lístkov v tlačenej podobe, alebo na zariadeniach na to určených, sa štandardne zobrazuje v češtine (slovenčine) podľa krajiny použitia. Pre prevádzkovateľov, kde sa vyskytuje cudzojazyčná klientela, možno navyše prezentovať jedálne lístky v ďalšom jazyku (napr. angličtina). V súvislosti s alternatívnym jazykom je možné využiť všetky štandardné funkcionality jedálneho lístka, vrátane jeho tvorby zo sortimentu jedál a šablón jedálnych lístkov.

 • Spokojnosť zákazníka
 • Úspora práce a času
 • Zrychlenie činnosti
 • Zvýšenie zisku

Automatizované plnenie zoznamu klientov

Registrovaných klientov je možné v systéme zakladať a udržiavať ručne. Nie je to však vhodné pre prevádzkovateľov s tisíckami alebo desiatkami tisíc klientov ani pre prevádzkovateľov s väčšou fluktuáciou klientov (napr. základné a stredné školy na začiatku školského roka). Problémom je aj väčšia chybovosť.

 • Spokojnosť zákazníka
 • Úspora práce a času
 • Zrychlenie činnosti
 • Zvýšenie zisku

Informácie o histórii účtu

V systéme KREDIT sa detailne vedie prehľad pohybov na účte registrovaného klienta. Prehľad obsahuje informácie o vložených preddavkoch, úhradách za jedlá a sortiment, časovú pečiatku vykonania pohybu a miesto vykonania pohybu.

 • Spokojnosť zákazníka
 • Úspora práce a času
 • Zrychlenie činnosti
 • Zvýšenie zisku

Úhrada stravnými lístkami

V systéme je možné okrem úhrady z účtu registrovaného klienta použiť aj úhrady v hotovosti (anonymní klienti). Prevádzkovateľ potom môže rozhodnúť, či povolí v systéme náhradu hotovosti stravnými lístkami rôznych distribútorov (napr. Sodexo, Ticket restaurant atď.). Rozdelenie tržby na skutočnú hotovosť a stravné lístky sa vykonáva v rámci operácie odvodu tržby a systém poskytne zostavy s rozdelením prijatej tržby na hotovosť a stravné lístky.

 • Spokojnosť zákazníka
 • Úspora práce a času
 • Zrychlenie činnosti
 • Zvýšenie zisku

eBanking

Modul eBanking slúži v systéme KREDIT na vkladanie preddavkov na účty registrovaných klientov bezhotovostným spôsobom (prevodom z bankového účtu klienta). Klient pritom môže využívať jednorazové alebo trvalé príkazy a tiež formu inkasa. Modul eBanking potom umožňuje poloautomatizované vkladanie súm na účet na základe elektronického výpisu z banky prevádzkovateľa. Ďalšou funkčnosťou je možnosť prevodu nevyužitého zostatku účtu na bankový účet klienta. Šetrí drahú a časovo náročnú prácu s hotovosťou.

 • Spokojnosť zákazníka
 • Úspora práce a času
 • Zrychlenie činnosti
 • Zvýšenie zisku

Limity nad účtom stravníka

Na účte registrovaného klienta je možné nastaviť určité limity, spravidla závislé od typu účtu. Pre voľné účty sa nastavuje maximálna hodnota, ktorú môže stravník mesačne vyčerpať. Pre všetky typy účtov sa nastavuje maximálna denná platba (pre prípad odcudzenia identifikačnej karty) a prípadne maximálna mesačná suma, ktorú je možné  vyčerpať na nákup jedál a na nákup sortimentu.

 • Spokojnosť zákazníka
 • Úspora práce a času
 • Zrychlenie činnosti
 • Zvýšenie zisku

Zákaznícke výstupy

Systém KREDIT obsahuje veľké množstvo rôznych priebežných aj uzávierkových zostáv, prehľadov a exportov. Aj tak môžu nastať situácie, keď prevádzkovateľ potrebuje špeciálne zostavy alebo exporty (napr. automatizovaný import do účtovníctva a pod.). Systém KREDIT umožňuje naprogramovanie a následné použitie zákazníckych zostáv a prehľadov pre konkrétneho zákazníka.

 • Spokojnosť zákazníka
 • Úspora práce a času
 • Zrychlenie činnosti
 • Zvýšenie zisku

Čašnícka pokladňa

V systéme KREDIT sa využíva na predaj jedál pokladňa(kasa). Táto aplikácia sa štandardne používa ako pultová (jedna pokladníčka, jeden otvorený pokladničný blok), možno ju však prepnúť aj do režimu čašnícka (reštauračná). V tomto režime môže s Kasou pracovať naraz viac pokladníkov (čašníkov) a každý z nich môže mať podľa potreby otvorených viacero pokladničných blokov. Pokladničný blok možno priradiť ku konkrétnemu stolu a stoličke.

 • Spokojnosť zákazníka
 • Úspora práce a času
 • Zrychlenie činnosti
 • Zvýšenie zisku

Vážené jedlá

Štandardne sa v systéme KREDIT objednávajú (predávajú) jedlá ako celé porcie. V súčasnej dobe je však trendom predávať niektoré jedlá (napr. šaláty) s premenlivým množstvom (na váhu). Systém KREDIT teda umožňuje aj predaj vážených jedál, v prípade ktorých je celková predajná cena vypočítaná podľa skutočne predaného množstva jedla, a to vrátane správneho započítania dotácií a príspevkov. Marketingovo veľmi obľúbené rozšírenie služieb pre koncových stravníkov.

 • Spokojnosť zákazníka
 • Úspora práce a času
 • Zrychlenie činnosti
 • Zvýšenie zisku

Off-line kasa

Predajné miesto (Kasa) pri prevádzke štandardne vyžaduje on-line pripojenie k databáze. Pre prípad výpadkov počítačovej siete je aplikácia vybavená modulom pre off-line prevádzku. Kasa v bežnej prevádzke importuje v definovaných intervaloch niektoré údaje potrebné pre predaj do databázy na lokálnom počítači.

 • Spokojnosť zákazníka
 • Úspora práce a času
 • Zrychlenie činnosti
 • Zvýšenie zisku

Objednávanie jedál

Systém KREDIT lze provozovat v tzv. objednávkovém režimu, tj. strávníci si jídla podle zveřejněných jídelníčků předem objednávají. V systému lze nastavit, jak dlouho předem lze jídla objednávat (doba je zpravidla omezena tím, jak dlouho předem zveřejňuje provozovatel jídelníček) a kdy nejpozději ještě lze jídlo objednat (zrušit nebo změnit objednávku).

 • Spokojnosť zákazníka
 • Úspora práce a času
 • Zrychlenie činnosti
 • Zvýšenie zisku

Výdaj jedál

V prípade, že sa v systéme objednávajú jedlá vopred, prebieha ich výdaj pomocou zariadení na to určených (samoobslužné snímače na výdajových pultoch doplnené o externé displeje). Stravník priloží identifikačnú kartu k výdajovému snímaču a na externom displeji sa zobrazí číslo jedla, ktoré má objednané. Obsluhe pri pulte sa navyše priebežne zobrazujú informácie o počtoch jedál zostávajúcich pre výdaj.

 • Spokojnosť zákazníka
 • Úspora práce a času
 • Zrychlenie činnosti
 • Zvýšenie zisku

Predaj jedál

Systém KREDIT umožňuje predaj jedál podľa okamžitej ponuky (bez predchádzajúceho objednania). Predaj je uskutočňovaný na zariadeniach na to určených (predajné miesto Kasa vrátane predaja v hotovosti, Výdajové miesto, samoobslužné registračné snímače, výdajové automaty).

 • Spokojenost zákazníka
 • Úspora práce a času
 • Zrychlení činnosti
 • Zvýšení zisku

Predaj sortimentu

Okrem objednávania a predaja jedál možno v systéme predávať aj bežný sortiment. Predateľný sortiment možno vytvoriť v zozname tovaru ručne alebo prenášať zo skladového hospodárstva.

 • Spokojenost zákazníka
 • Úspora práce a času
 • Zrychlení činnosti
 • Zvýšení zisku

Objednávanie cez internet

K zariadeniam umožňujúcim objednávanie jedál (editácia alebo aj rušenie objednávok) patrí aj webová aplikácia WebKredit. Aplikácia je prístupná na bežných webových prehliadačoch a klient sa k svojmu účtu v systéme KREDIT prihlási pomocou prideleného prihlasovacieho mena a hesla. Okrem objednávania jedál umožňuje aplikácia prezeranie histórie účtu a mnoho ďalších doplnkových funkcií (ankety, kniha prianí a sťažností, f-regióny a ďalšie…).

 • Spokojenost zákazníka
 • Úspora práce a času
 • Zrychlení činnosti
 • Zvýšení zisku

Pevné ceny jedál pre viac skupín stravníkov

Jedlá sa v systéme predávajú za ceny uvedené v cenníku. Cenník umožňuje zadať predajnú cenu pre konkrétnu alternatívu jedla ako pevnú sumu, pričom je možné zadať rôzne predajné ceny pre rôzne kategórie stravníkov.

 • Spokojnosť zákazníka
 • Úspora práce a času
 • Zrychlenie činnosti
 • Zvýšenie zisku

Pevné ceny doplnkového sortimentu

Pri predaji doplnkového sortimentu je základným variantom ručné stanovenie predajnej ceny pri položke sortimentu. V prípade položiek sortimentu vytváraných v predajnej časti systému sa pri prenose položiek zo skladového hospodárstva vytvára predajná cena na karte tovaru v skladoch.

 • Spokojnosť zákazníka
 • Úspora práce a času
 • Zrychlenie činnosti
 • Zvýšenie zisku

Základné jedálne lístky

Podkladom pre objednávanie a predaj jedál v systéme je jedálny lístok. Základný jedálny lístok je vytvorený na konkrétny deň (až mesiac dopredu) a pre konkrétnu prevádzkareň (s možnosťou obmedzenia dovážaných jedál na konkrétnu výdajňu). Obsahuje informácie o druhu jedla, číslo alternatívy, názov jedla, poznámky k jedlu a ďalšie atribúty (napr. limit počtu varených porcií). Jedálny lístok je stravníkom prezentovaný formou tlačových zostáv a na zariadeniach systému (Prezentačné miesto, WebKredit, Denné menu).

 • Spokojenost zákazníka
 • Úspora práce a času
 • Zrychlení činnosti
 • Zvýšení zisku

Sortiment jedálnych lístkov

Základné jedálne lístky je možné vytvárať v systéme ručne. Pre zjednodušenie možno využiť zásobník (sortiment) názvov jedál, ktorý možno naplniť vopred. Pri tvorbe jedálneho lístka sa potom využijú už hotové názvy jedál zo sortimentu jedál. Sortiment sa dá podľa potreby priebežne dopĺňať alebo vymazávať.

 • Spokojnosť zákazníka
 • Úspora práce a času
 • Zrychlenie činnosti
 • Zvýšenie zisku

Zoznam klientov

Systém umožňuje objednávanie a predaj pre registrovaných klientov. Na správu registrovaných klientov je využívaný zoznam klientov s možnosťou vytvárania a editácie jednotlivých klientov (ich evidenčných listov). Evidenčný list klienta obsahuje základné osobné údaje (priezvisko, meno, titul, osobné číslo, v prípade potreby rodné číslo), údaje o organizačnom zaradení, údaje o zaradení v zmysle najrôznejších obmedzení využívania systému klientom a údaje o nastavení účtu. Na evidenčnom liste je možné definovať dobu jeho platnosti.

 • Spokojnosť zákazníka
 • Úspora práce a času
 • Zrychlenie činnosti
 • Zvýšenie zisku

Rôzne identifikačné karty

Na prihlásenie stravníkov k najrôznejším zariadeniam v systéme KREDIT sa využívajú identifikačné médiá (karty) najrôznejších typov. Na prihlasovanie teda možno využiť médiá, ktoré už organizácia využíva, a nie je potrebné v súvislosti so stravovacím systémom obstarávať nové.

 • Spokojenost zákazníka
 • Úspora práce a času
 • Zrychlení činnosti
 • Zvýšení zisku

Informácie o stave účtu

Jednou zo základných informácií, ktoré má klient registrovaný v systéme k dispozícii, je informácia o aktuálnom stave jeho účtu. Informácie sa zobrazujú na všetkých zariadeniach systému po prihlásení klienta, vrátane samoobslužných snímačov.

 • Spokojnosť zákazníka
 • Úspora práce a času
 • Zrychlenie činnosti
 • Zvýšenie zisku

Voľné a zálohové (preddavkové) účty

V systéme KREDIT sa pre registrovaných klientov na úhrady využíva ich účet. Pre účty klientov je možné nastaviť rôzne obmedzenia súvisiace s ich čerpaním.

 • Spokojnosť zákazníka
 • Úspora práce a času
 • Zrychlenie činnosti
 • Zvýšenie zisku

Základné zostavy pri predaji

Systém poskytuje výstupné zostavy s prehľadmi o predajoch jedál a tovaru (množstvo a ceny). Medzi základné zostavy patrí tiež rekapitulácia, ktorá podľa potreby prevádzkovateľa zobrazuje rozdelenie predajných cien na jednotlivé zložky (napr. cena surovín, réžia, príspevky, DPH atď.) podľa potreby prevádzkovateľa.

 • Spokojnosť zákazníka
 • Úspora práce a času
 • Zrychlenie činnosti
 • Zvýšenie zisku

Ak máte otázky alebo sa chcete dozvedieť viac, neváhajte a kontaktujte nás.

  Informace o ochraně osobních údajů