Vyberte stranu

KREDIT – Podpora a servis

Spoločnosť ANETE SR poskytuje na svoje dodávky komplexný záručný a pozáručný servis. Cieľom spoločnosti je udržovať dlhodobý a vzájomne prospešný vzťah so zákazníkmi.

Súčasťou dodávky systému môže byť Zmluva o servise a Zmluva o aktualizácii programového vybavenia (Maintenance zmluva). Zákazník samozrejme môže využiť servisné a konzultačné služby takisto ako získať aktualizované verzie programového vybavenia bez uzatvorenia zmluvného vzťahu – na základe bežnej objednávky.

Zmluva o servise

Zmluva o servise obsahuje nadštandardné služby technickej podpory ako napr.:

 • bezplatné konzultácie 24 hod denne prostredníctvom Zákazníckej linky a pohotovostné služby
 • garancia expresných zásahov prostredníctvom diaľkového servisu
 • garancia expresných servisných zásahov v mieste plnenia
 • pravidelné profylaktické prehliadky systému (preventívna diagnostika a údržba)
 • výpožičky SW a HW napr. po dobu opravy a ďalšie
 • priebežná aktualizácia SW

Zákazníkovi s dlhodobou zmluvou je pridelený takisto vlastný technický konzultant (account manager).

Personálna a manažérska analýza prevádzky

Veľmi rýchla orientácia v problémoch prevádzky a efektívne návrhy na ich riešenie. Vykonávanie auditu úplne novými metódami, ktoré zmapujú situáciu približne v polovičnom čase v porovnaní    s obdobnými auditmi. Na rozdiel od ostatných auditov sú návrhy riešenia z praxe a umožňujú veľmi rýchle vykonávanie týchto opatrení. Mimoriadna pozornosť je venovaná ako nákladovej, tak aj výnosovej strane budúceho finančného usporiadania.

 • Spokojnosť zákazníka
 • Úspora práce a času
 • Zrychlenie činnosti
 • Zvýšenie zisku

Automatické sledovanie chybovosti aplikácií

V rámci zvyšovania spoľahlivosti systémov dodávaných spoločnosťou ANETE sú do novo vytváraných aplikácií zabudované mechanizmy pre sledovanie chybovosti. Pri vzniku chyby (výnimky) aplikácia zaznamená informáciu o vzniku výnimky, záznam obrazovky tesne pred vznikom výnimky a logovacích súborov.

 • Spokojnosť zákazníka
 • Úspora práce a času
 • Zrychlenie činnosti
 • Zvýšenie zisku

Údržba Centrálneho registra kariet

Centrálny register kariet tovaru ako súčasť nákupného portálu FirstBuySale® slúži na vytvorenie prevodných mostíkov medzi kartami tovaru odberateľov a dodávateľov. Obsahuje viac ako 30 000 centrálnych kariet. Karty obsahujú základné informácie o tovare (názov položky tovaru, zaradenie do komoditnej skupiny, merná jednotka, EAN, zloženie, trvanlivosť, obchodná značka, výrobca, distribútor, aktívnosť). Navyše obsahujú informácie o obsahu alergénov a obsahu energetických a nutričných hodnôt.

 • Spokojnosť zákazníka
 • Úspora práce a času
 • Zrychlenie činnosti
 • Zvýšenie zisku

Konferencie FirstBuySale®

Konferencie sú tematicky zamerané a ich súčasťou sú prednášky a prezentácie pozvaných hostí (zástupcovia ministerstva poľnohospodárstva, štátnej poľnohospodárskej a potravinárskej inšpekcie, odborníkov z vysokých škôl a pod.) na tému zamerania konferencie, prípadne zavedených alebo pripravovaných legislatívnych zmien.

 • Spokojnosť zákazníka
 • Úspora práce a času
 • Zrychlenie činnosti
 • Zvýšenie zisku

Automatizované aktualizácie SW

Automatizované aktualizácie aplikácií systému KREDIT umožňujú zjednodušenie ich inštalácie a zníženie chybovosti spôsobené opomenutím inštalácie niektorej aplikácie (prípadne oneskorenou inštaláciou). Dávky obsahujúce nové inštalačné súbory sú importované do aktualizačnej databázy na serveri zákazníka.

 • Spokojnosť zákazníka
 • Úspora práce a času
 • Zrychlenie činnosti
 • Zvýšenie zisku

ANETE HelpDesk

Webová aplikácia ANETE HelpDesk slúži zákazníkom na zaznamenávanie, riadenie a kontrolu požiadaviek najrôznejších typov (reklamácie, požiadavky, námety). Pri týchto požiadavkách môžu priebežne sledovať postup ich riešenia. Súčasťou systému sú e-mailové notifikácie – automatické upozornenie zákazníka e-mailom, pokiaľ dôjde k zmene stavu jeho požiadaviek.

 • Spokojnosť zákazníka
 • Úspora práce a času
 • Zrychlenie činnosti
 • Zvýšenie zisku

Starostlivosť o dodávateľov v rámci portálu FirstBuySale®

V rámci starostlivosti o dodávateľov ponúka spoločnosť ANETE ich propagáciu – vystavovanie letákov, noviniek a propagačných videí. Ďalej prezentácie dodávateľov formou reklamných bannerov. Dodávateľom je poskytovaná aj technická podpora. Navyše sa môžu zúčastniť priebežných školení na využívanie portálu v regiónoch a pravidelne raz mesačne školenia v sídle spoločnosti.

 • Spokojnosť zákazníka
 • Úspora práce a času
 • Zrychlenie činnosti
 • Zvýšenie zisku

Školenie zákazníkov

Pravidelne raz ročne organizuje spoločnosť ANETE školenia pre používateľov systémov KREDIT. Školenia sú zamerané na novinky a ich využitie, ale aj na niektoré funkčnosti implementované skôr, ktoré by mohli byť pre používateľov prínosom. Neoddeliteľnou súčasťou školenia je riadená diskusia, počas ktorej si môžu používatelia vymieňať skúsenosti s používaním systémov, a individuálne konzultácie s produktovými manažérmi spoločnosti ANETE.

 • Spokojnosť zákazníka
 • Úspora práce a času
 • Zrychlenie činnosti
 • Zvýšenie zisku

Legislatívne zmeny

Sledujeme legislatívne procesy a zmeny, ktoré sa týkajú našich systémov a vykonávame ich implementáciu a nasadenie u zákazníkov tak, aby ich prevádzky spĺňali požiadavky týchto legislatívnych úprav.

 • Spokojnosť zákazníka
 • Úspora práce a času
 • Zrychlenie činnosti
 • Zvýšenie zisku

Zákaznícke úpravy

Špeciálne požiadavky zákazníkov, ktoré nie sú štandardnou súčasťou systému (individuálne funkčnosti, výstupné zostavy, exporty, previazanosť na iné systémy…) riešime formou zákazníckych úprav.

 • Spokojnosť zákazníka
 • Úspora práce a času
 • Zrychlenie činnosti
 • Zvýšenie zisku

Dokumentácia pre používateľov

Štandardnou súčasťou dodávky (implementácie) systémov spoločnosti ANETE je používateľská dokumentácia ku všetkým dodávaným aplikáciám a modulom, a to v elektronickej forme (formát pdf), pri niektorých aplikáciách sú súčasťou inštalácie aplikácie.

 • Spokojenost zákazníka
 • Úspora práce a času
 • Zrychlení činnosti
 • Zvýšení zisku

Implementácia systémov

Implementácia systému zahŕňa analýzu prevádzky zákazníka, zaistenie dohodnutého HW, konfiguráciu dát, prípadne import dát z pôvodného systému zákazníka, vytvorenie databáz v prostredí informačnej štruktúry u zákazníka, inštaláciu aplikácií, vyškolenie obslúh a podporu pri rozbehu systému. Implementácia končí odovzdaním diela do produkčnej prevádzky a zriadením štandardnej podpory v rámci služby ANETE HelpDesk.

 • Spokojnosť zákazníka
 • Úspora práce a času
 • Zrychlenie činnosti
 • Zvýšenie zisku

Ak máte otázky alebo sa chcete dozvedieť viac, neváhajte a kontaktujte nás.

  Informace o ochraně osobních údajů